Alates 1. juulist on metsateatis tasuline

Eelmise aasta detsembris võttis riigikogu vastu kolme seaduse – riigilõivuseaduse, keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse – muutmise seaduse, millega kaasnevad olulised muudatused metsateatiste osas. Kõik muudatused hakkavad kehtima selle aasta 1. juulist. Algusest peale on metsaühistute esindajad olnud metsateatiste maksustamisele vastu[1].

Metsateatis maksab 30€

Alates 1. juulist 2024 jõustub säte, millega erametsaomanikud peavad tasuma metsateatise läbivaatamise eest riigilõivu suuruses 30 €. Puudutab see teatiseid, mis on esitatud raadamise ja uuendusraie kohta. Seega ei pea riigilõivu maksma harvendusraie, sanitaarraie, valikraie, trassiraie ja kujundusraie metsateatiste esitamisel. Siin tuleb aga arvestada, et riigilõivu makstakse läbivaatamise eest, ehk riigilõivu tasumine ei tähenda seda, et esitatud uuendusraie metsateatis saab kindlasti lubava otsuse. Kui kavandatav tegevus on Keskkonnaameti hinnangul kehtivate seadustega vastuolus, siis saab läbivaadatav teatis endiselt eitava vastuse. Seaduse kohaselt tuleb riigilõiv tasuda seitsme päeva jooksul pärast metsateatise registreerimist metsaregistris või registreerimisest keeldumist. Kui aga riigilõiv jääb tasumata, siis pärast kümne päeva möödumist metsateatise registreerimisest registris, muutub metsateatis kehtetuks.

Maksab esitaja

Tuleb rõhutada, et riigilõivu maksekohustus tekib metsateatise esitajal. Vastavalt metsaseadusele võib metsateatist esitada nii omanik või ka tema volitatud esindaja. Kui füüsilisest isikust metsaomanik esitab uuendusraie teatise oma kinnisasjale, siis on tema ka riigilõivu tasuja. Kui aga füüsilisest isikust erametsaomanik on volitanud mõnd kolmandat isikut (naabrimeest, mõne ettevõtte esindajat), siis üldjoontes tekib riigilõivu maksmise kohustus samuti sel kolmandal isikul. Alloleval jooniselt saab ülevaate enamlevinud maksekohustuse tekkimise võimalustest.

MaaomanikVolitus/
kasutusvaldaja
Metsateatise esitajaRiigilõivu tasuja
Füüsiline isikFüüsiline isikFüüsiline isik
Füüsiline isikVolitatud füüsiline isikVolitatud füüsiline isikVolitatud füüsiline isik
Füüsiline isikVolitatud juriidiline isikB kaardi isikVolitatud juriidiline isik
Füüsiline isikVolitatud juriidiline isikJuriidilise isiku volitatud füüsiline isikVolitatud juriidiline isik
Juriidiline isikB kaardi füüsiline isikJuriidiline isik
Juriidiline isikVolitatud füüsiline isikVolitatud füüsiline isikJuriidiline isik
Juriidiline isikVolitatud juriidiline isikVolitatud juriidilise isiku B kaardi isikVolitatud juriidiline isik
Juriidiline isikVolitatud juriidilise isiku edasivolitus füüsilisele isikuleVolitatud juriidilise isiku füüsiline isikVolitatud juriidiline isik

Viide: Jaanus Kala 2024 ülevaate põhjal

Muutub raietöödega alustamise kord

Alates 1. juulist esitatud metsateatisega muutub ka raietöödega alustamise kord. Nimelt võib raietöödega alustada pärast kümne päeva möödumist metsateatise registreerimisest metsaregistris. Selle kümne päeva jooksul on õigus esitatud metsateatis vaidlustada. Samas on see võimalus sisuliselt varemgi olemas olnud.

Soovitused ja tähelepanekud

Esmalt tuleb öelda, et nn kährikud on juba nende muudatuste raames aktiviseerunud. Metsaühistusse on jõudnud mitmed teated ostjatest ja pakkujatest, kes helistavad erametsaomanikele hirmujuttudega, kuidas peatselt on teatis tasuline ja vaidlustatav ning mõistlik on kiirelt nendega tehing ära teha. Vaidlustatavust selgitatakse sellega, et nüüd muutub ka töödega alustamise õigus ehk raietöödega saab alustada pärast kümne päeva möödumist metsateatise registreerimisest metsaregistris. Teoreetiliselt on tõesti võimalik, et vahepealsel ajal keegi vaidlustab metsaomaniku esitatud metsateatise. Nagu ütlesime, siis sisuliselt on see võimalus varemgi olemas olnud.

Kui omanikuna on Sul plaanis mingit metsaosa uuendusraietega majandada, siis on mõistlik kaaluda teatise esitamist veel juunikuu jooksul. Küll aga tuleb arvestada, et selle teatise kehtivus on 12 kuud, sest pikem kehtivus jõustub samaaegselt riigilõivuga. Nimelt on alates 1. juulist esitatud metsateatistega õigus raietöid teha 24 kuu jooksul praeguse 12 kuu asemel. Aga siis tuleb arvestada ka riigilõivu maksmise kohustusega. Täpsemat nõu nii metsateatise esitamise kui ka raietööde korraldamise ja puidumüügi osas saad oma koduühistust.

Viide

[1] https://metsauhistu.ee/metsaomanike-esindajad-on-metsateatiste-maksustamise-vastu/

Loe veel samal teemal: metsateatis, raieõigus

Seotud artikklid: