FSC sertifikaat FSC-C015436

Rakvere Metsaühistu omab FSC 100% sertifikaati, mis on ülemaailmse säästliku metsamajandamise hindamise süsteem ja kinnitab, et metsa majandatakse ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalustatult. 

Rakvere Metsaühistu FSC tarneahela kontrollprotseduur rakendub kui FSC sertifitseeritud metsaomanik müüb raieõiguse Rakvere Metsaühistule või grupisertifitseeritud metsaomanik müüb puitu Rakvere Metsaühistule.

FSC grupisertifikaadiga liitumine toimub vastava lepinguga grupijuhi ja liikme vahel. Lepingus on kirjas liikme kohustus järgida kõiki Eestis kehtivaid õigusakte, FSC kehtiva standardi põhimõtteid ja nõudeid. Samuti on lepingus grupijuhi kohustus nõustada liikmeid metsamajanduslikes ja FSC sertifikaadi nõuetega seotud küsimustes. Erimeelsused juhi ja liikme vahel lahendatakse omavaheliste läbirääkimiste käigus.

Reeglina raieõiguse lepingu ja metsateatise materjalid valmistab ette Rakvere Metsaühistu juhatuse liige. Puidu müük toimub puidu vastuvõtja juures – lõpplaos.

FSC kaubamärk
FSC sertificate

Metsa raie ja puidu turustamisega seotud tegevustega tegelevad Rakvere Metsaühistu töötajad alljärgnevalt.

1. Juhatuse liikmed võtavad vastu saabuva raiesoovija ja selgitavad välja raieulatuse ja valmistavad ette raiet lubava metsateatise ning lõpuks ka raieõiguse lepingu. Raieplaanidega koos tehakse ka metsauuendusplaan, mis on tavaliselt raieõiguse lepingu osaks. Iga leping on ainult ühe metsaomanikuga seotud ja FSC märgistamine ning arvestus võimalik.

2. Raielankide ette valmistamine looduses, suhtlemine teenuse osutajaga töö ulatuse ja tingimuste üle. Raietööde tegeliku toimumise ja puidu veo korraldab Rakvere Metsaühistu metsnik. Iga metsaomanikuga on seotud üks komplekt dokumente – metsateatis, raieõiguse leping, tehnoloogiline kaart, veoselehed ning puidu üle andmise ja vastuvõtu akt(id), mille vormistamine käib metsniku osalusel. Juhul kui ühte autokoormasse satub puit erinevatelt lankidelt ja seega erineva päritoluga, siis erinevates pakkides on ühe päritoluga puit vastavate veoselehtedega.

3. Kui sertifitseeritud metsaomanik soovib Rakvere Metsaühistule müüa puitu oma laoplatsilt, siis on tegevused järgmised:
– metsaomanik edastab metsateatise Rakvere Metsaühistule enne raie algust
– peale grupi liikme kontaktivõttu grupijuhiga tutvub grupijuht teostatud raietega
– Rakvere Metsaühistu metsnik kontrollib puidu koguse ja kvaliteedi laoplatsil
– Rakvere Metsaühistu metsnik saadab veoauto laoplatsile ja annab autojuhile veoselehed
– puidu vormistab puidu üle andmise aktiga Rakvere Metsaühistu arvestaja/raamatupidaja. FSC märgistus toimub alates p. 2.

4. Puidu üle andmise ja vastu võtmise akt(id) ning puidu müügiaktid valmistab ette Rakvere Metsaühistu arvestaja/raamatupidaja. Nimetatud dokumendid allkirjastab Rakvere Metsaühistu juhatuse liige. FSC sertifitseeritud ja sertifitseerimata puit on eraldi aktides.

5. Grupijuht külastab vähemalt korra aastas grupi liikme metsa. Seire kohta tuleb vormistada mittevastavuse korral parandusnõude.

6. FSC kaubamärgi kasutamisel lähtub RMÜ FSC kaubamärgi kasutamise nõuetest FSC-STD-50-001. Rakvere Metsaühistu ei kasuta FSC märgist sertifikaadiga kaetud toodetel.

7. FSC märgistamine toimub puiduga kaasnevatel dokumentidel.

8. Kaebuste tekkimisel seoses FSC sertifitseeritud tegevustega tuleb kaebus edastada grupijuhile. Kaebuse menetlemise tähtaeg on laekumise kuupäevast 21 päeva.

Rakvere Metsaühistu NC-FM/COC-009194 sertifitseeritud metsaomanikud 12.12.2019:

 • Aadu Uudmäe
 • Aare Vabamägi
 • Aarne Reineberg
 • Airi Parijõgi
 • Alar Urbas
 • Allan Endrik Laupa
 • Andres Aarik
 • Arne Laks
 • Avo Vaher
 • Eero Heidmets
 • Eino Viikoja
 • Elle Fedosejev
 • Hanno Nõmme
 • Harri Piirimäe
 • Heljo Kivi
 • Hillar Valk
 • Indrek Klammer
 • Indrek Talpsep
 • Jaagup Põdersalu
 • Johannes Nirgi
 • Jüri Kruus
 • Kalev Krautmann
 • Karmen Lehtmets
 • Koit Tõnisson
 • Lauri Salumäe
 • Lembit Laks
 • Ly Bowman
 • Marge Karu
 • Märt Rebane
 • Meeme Linkholm
 • Metsamõisa Arendus OÜ
 • Olav Kreen
 • Rein Nurmik
 • Remington Trade OÜ
 • Rene Treial
 • Selja Põllumajandus OÜ
 • Sõmeru Vallavalitsus
 • Tiina Nirgi
 • Tiina Tamberg
 • Toivo Arjo
 • Toomas Talve
 • Väino Vimberg
 • Vello Metsson
 • Villu Eesmaa
 • Villu Jahilo
 • Viru Mets OÜ
 • Voore Farm OÜ